obrazok
Ezop logo
Cistenie
obrazok
ezop

Strategický zámer


V priebehu rokov 1997 - 2003 bolo strategickým zámerom vytvorenie a uvedenie spoločnosti na trh s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti čistenia, revízií, opráv, rekonštrukcií a servisu technologických zariadení ropných látok, dodávky a montáže technológií čerpacích staníc, skladov ropných látok a kompletných dodávok investičných celkov pre čerpacie stanice s dôrazom a orientáciou na zabezpečenie nových zákazníkov.

V roku 2003, po odkúpení obchodného podielu a osamostatnení sa od holdingovej spoločnosti EZOP Moravia, a.s., bolo strategickým zámerom pre spoločnosť EZOP Slovakia, s.r.o. rozširovať svoju pôsobnosť a vplyv na zabezpečovanie prioritných úloh pre rozvoj firmy, zvýšiť úroveň ekonomiky a dosiahnutie primeraného zisku ako aj dobudovanie technického a technologického potenciálu pri súčasnom investovaní do potrebnej techniky a zaradiť sa medzi certifikované spoločnosti pre systémy riadenia a systémy kvality s cieľom ďalšieho zvýrazňovania, udržiavania a zlepšovania kvality činnosti a služieb.
Po ekonomickej a obchodnej konsolidácií a upresnení stratégií v roku 2005 a postupnom rozširovaní činnosti sa spoločnosť prepracovala na popredné miesto na slovenskom trhu v hlavných oblastiach činnosti, ktoré sú orientované a zamerané predovšetkým na :
  • čistenie a revízie nádrží s vydávaním protokolov v súlade s platnou legislatívou,
  • demontáže, odstraňovanie a likvidáciu starých enviromentálnych záťaží,
  • rekonštrukciu a servis nádrží a technologických zariadení ropných látok,
  • zdvojpláštňovanie nádrží na pohonné hmoty,
  • dodávky a montáž technológie čerpacích staníc a skladov ropných látok,
  • kompletné dodávky investičných celkov pre čerpacie stanice
  • sanáciu území so záťažami,
  • zabezpečenie zneškodňovania odpadov a ich odvoz,

s dôrazom a orientáciou ekológiu pri dodržiavaní platnej legislatívy a na kvalitu v systéme manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2000.