obrazok
Ezop logo
Cistenie
obrazok
ezop

Zameranie a rozvoj


Od roku 2007 spoločnosť EZOP Slovakia, s.r.o. naďalej systematicky pôsobí v oblasti poskytovania komplexných služieb a aktívne rozširuje pole pôsobnosti do nových aktivít na základe rozvoja akvizícií nasmerovaných na súčasných, strategických a nových perspektívnych zákazníkov a spolupracujúce firmy.


Rozvoj je nasmerovaný do :

 • nových perspektívnych inovatívnych cieľov,
 • zabezpečovaní  novej špeciálnej techniky a technológie,
 • rozširovaní a prehlbovaní činností,
 • priaznivého pomeru : cena - kvalita - služba,
 • investičných zámerov za súčasného zavádzania nových technologických postupov,
 • zlepšovania pracovného prostredia zamestnancov,
 • enviromentálnej politiky,
 • komplexného systému manažérstva kvality v rámci ISO 9001:2000.

Cieľom spoločnosti je :

 • trvalo napĺňať požiadavky zákazníkov so zreteľom na ich spokojnosť s neustálym zlepšovaním efektívnosti systému integrovaného manažérstva,
 • rešpektovanie a dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany proti požiarom,
 • podnikateľské zámery realizovať v súlade so všeobecne platnými etickými princípmi,
 • prevádzkovať zariadenia na základe zásady najlepšej dostupnej techniky a technologických procesov, zohľadňujúc jej ekonomickú dostupnosť a opodstatnenosť.

V každej našej činnosti, a to už od rozhodovacích procesov až po samotný výkon jednotlivými zamestnancami je klásť dôraz na
prevenciu a tak prispievať k bezpečnej prevádzke, minimalizácii prípadných rizík a neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany proti požiarom, ako aj celkovej kvality a komplexnosti poskytovaných služieb.

Zvyšovaním odbornosti zamestnancov, vrátane ich ekologického povedomia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj uplatňovaním zásad preventívnej zdravotnej starostlivosti je prispievať k zvyšovaniu kvality a k znižovaniu environmentálnych a zdravotných rizík.

Cieľom spoločnosti je rešpektovať a riadiť sa princípmi trvalo udržateľného rozvoja a túto zásadu vyžadujeme aj u spolupracujúcich subdodávateľských spoločností a firiem.
Kvalitu celej činnosti riadime cez udržiavanie a rozširovanie komplexného systému manažérstva kvality v rámci ISO 9001:2000, ktorý úspešne uplatňujeme už od roku 2004.


Spoločnosť EZOP Slovakia s.r.o. je :

 • podľa § 133 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísaná v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie;
 • držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2000, číslo odboru 17, 28, 35 Slovenskej spoločnosti pre systémy riadenia a systémy kvality s.r.o.- SKQS;
 • držiteľom Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, vydaného Národným bezpečnostným úradom v súlade s § 50 ods. 1 zákona č.215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov